Pojistné plnění

Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné plnění, ve sjednaném rozsahu, v případě vzniku nahodilé události speficikované v pojistné smlouvě.

Kontaktní formulář