Pojistné události

Autopojištění

Bílá linka 241 170 000

Bílou linku využijete pro hlášení nových škod po telefonu a informace k již nahlášeným škodám.

On-line oznámení

Havarijní pojištění (pojištěný) - zjednodušené oznámení pro pojištěného
Zástupce pojišťovny Vás bude sám kontaktovat za účelem dojednání termínu a místa prohlídky vozidla. Připravte si kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody, technického průkazu nebo osvědčení o technickém průkazu.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (pojištěný) - zjednodušené oznámení pro pojištěného
Připravte si kopii řidičského průkazu řidiče v době nehody, technického průkazu nebo osvědčení
o technickém průkazu.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (poškozený)
Formuláře ke stažení - dále může poškozený navštívit středisko likvidace ze seznamu středisk likvidací.

Záznam o nehodě - formulář ke stažení

E-mailová adresa pro hlášení nových škodných událostí a zasílání všech dokladů:

hlaseni-motor@allianz.cz - škodné události z havarijního a doplňkového pojištění a škodné událost
i z povinného ručení)

Adresa pro zasílání dokladů ke škodám, není-li možné je zaslat v elektronické podobě

Allianz pojišťovna, a.s.
ÚLPUV
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Cestovní pojištění

Bílá linka 241 170 000

Bílou linku využijete k hlášení nových škod a pro získání informací k již nahlášeným škodám.

Jak nahlásit léčebné výlohy v zahraničí?

 • On-line vyplněním a odesláním tiskopisu prostřednictvím on-line formuláře. Po odeslání tiskopisu tento vytisknete, přiložíte potřebné doklady (viz níže) a odešlete na adresu pojistitele (viz níže).
 • Zasláním formuláře tiskopisu poštou. Formulář můžete stáhnout zde. Vyplníte jej a s přiloženými doklady odešlete na adresu pojistitele (viz níže). Připravte si lékařskou zprávu s diagnózou a originály účtů za ošetření nebo léky.

Jak nahlásit úraz?

Pokud uplatňujete náhradu léčebných výloh v zahraničí vynaložených za ošetření úrazu
(náklady na ošetření, léky), postupujte dle instrukcí uvedených v kapitole „Léčebné výlohy."

 • Pokud máte nárok na denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, postupujte následovně:
  1. Vytiskněte formulář tiskopisu Oznámení škodné události – Úraz, vyplňte přední stranu, rubovou stranu předejte k vyplnění svému lékaři.
  2. Přiložte fotokopii potvrzení o pracovní neschopnosti a další zdravotní dokumentaci o průběhu léčení a případné rehabilitaci; v případě hospitalizace související s úrazem též propouštěcí zprávu
   z nemocnice.
  3. Vyžádané doklady zašlete na adresu pojistitele (viz níže).
 • Pokud máte nárok na odškodnění trvalých následků úrazu, postupujte následovně:
  1. Vytiskněte formulář tiskopisu Oznámení škodné události – Trvalé následky úrazu.
  2. Vyplňte přední stranu, rubovou stranu předejte k vyplnění svému lékaři.
  3. Přiložte zdravotní dokumentaci o stávajícím zdravotním stavu a vše zašlete na adresu pojistitele
   (viz níže).
 • Pokud máte nárok na odškodnění v případě smrti úrazem, postupujte takto:
  1. Obmyšlený nebo oprávněná osoba předloží tiskopis Oznámení škodné události – Úraz, vytiskne
   a vyplní pouze přední stranu.
  2. Dále předloží úředně ověřený úmrtní list pojištěného a doklad o ověření totožnosti oprávněné
   nebo obmyšlené osoby; v případě, že nebyla určena obmyšlená osoba, je oprávněná osoba povinna předložit doklad prokazující její nárok na pojistné plnění.
  3. Vyplněný formulář a všechny výše zmíněné doklady prosíme zaslat na adresu pojistitele
   (viz níže).

Jak nahlásit ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel?

Jak nahlásit odpovědnost za škodu?

Jak nahlásit náhradu stornovacích poplatků? 

 • Zasláním formuláře tiskopisu spolu s originály všech dokladů poštou.
  Stáhnete si formulář Náhrada stornovacích poplatků, vyplníte jej a s originály všech dokladů odešlete na adresu pojistitele (viz níže).
Adresa pro zasílání dokladů ke škodám, není-li možné je zaslat v elektronické podobě:

Allianz pojišťovna, a.s.
Úsek cestovního pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Pojištění majetku

Bílá linka 241 170 000

Bílou linku využijete k hlášení nových škod a pro získání informací k již nahlášeným škodám.

On-line oznámení

Internetová adresa pro hlášení nových škodních událostí: On-line formulář

E-mailová adresa pro hlášení nových pojistných škod a zasílání všech dokladů:

hlaseni-majetek@allianz.cz

Adresa pro zasílání dokladů ke škodám, není-li možné je zaslat v elektronické podobě

Allianz pojišťovna, a.s.
ÚLPU VMO (zákaznické centrum)
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Kontaktní formulář