Cestovní pojištění - hlášení pojistné události

Při onemocnění nebo úrazu v zahraničí

V případě hospitalizace, náročného lékařského zákroku nebo repatriace kontaktujte naši asistenční službu (+420) 241 170 000.

Uveďte jméno a datum narození, číslo pojistné smlouvy, kontaktní telefon, informace o pojistné události.

Formuláře k oznámení škodné události ke stažení

Adresa pro zasílání formulářů oznámení škodné události:

Allianz pojišťovna, a.s.
Oddělení likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

Jak nahlásit pojistnou událost

Léčebné výlohy

 • On-line hlášení - vyplňte a odešlete tiskopis prostřednictvím webových stránek Allianz spolu s fotokopiemi potřebných dokladů a účtů, které jste v zahraničí hradili (lékařská zpráva s diagnózou, účty z ošetření i lékárny). Počítejte s tím, že od Vás ale můžeme požadovat originály těchto dokumentů.
 • Hlášení poštou - vyplňte tiskopis a s přiloženými doklady odešlete na adresu pojistitele.

Úraz

Pokud uplatňujete náhradu léčebných výloh v zahraničí vynaložených za ošetření úrazu (náklady na ošetření, léky), postupujte dle instrukcí uvedených v kapitole „Léčebné výlohy.“

Pokud máte nárok na denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, postupujte následovně:

 1. Vytiskněte formulář tiskopisu Oznámení škodné události – Úraz, vyplňte přední stranu, rubovou stranu předejte k vyplnění svému lékaři.
 2. Přiložte fotokopii potvrzení o pracovní neschopnosti a další zdravotní dokumentaci o průběhu léčení a případné rehabilitaci; v případě hospitalizace související s úrazem též propouštěcí zprávu z nemocnice.
 3. Vše zašlete na adresu pojistitele.

Pokud máte nárok na odškodnění v případě smrti úrazem, postupujte takto:

 1. Oprávněná osoba předloží tiskopis Oznámení škodné události – Úraz, vytiskne a vyplní pouze přední stranu.
 2. Dále předloží úředně ověřený úmrtní list pojištěného a doklad o ověření totožnosti oprávněné osoby; oprávněná osoba je povinna předložit doklad prokazující její nárok na pojistné plnění.
 3. Vše zašlete na adresu pojistitele.

Zavazadla

V případě pojistné události se neprodleně obraťte na nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení události. Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a informace, kdy a za jakých okolností ke škodě došlo.

Neprodleně po návratu zašlete všechny požadované doklady s příslušným formulářem pojistiteli.

 • On-line hlášení - vyplňte a odešlete tiskopis prostřednictvím formuláře na webu: Oznámení škodné události – Zavazadla, odpovědnost za škodu. I tak od Vás ale budeme potřebovat originály účtů od věcí, které byly ztracené, poškozené, zničené či odcizené. Formulář tedy prosím ještě vytiskněte, přiložte potřebné doklady (originály účtů a kopii policejního protokolu) a odešlete na adresu pojistitele.
 • Hlášení poštou - vyplňte tiskopis a s přiloženými doklady odešlete na adresu pojistitele.

Odpovědnost za škodu

Svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojistitele neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomu jakkoli nezavazujte. Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte. Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si potvrzení o jejím nahlášení. Okolnosti vzniku se snažte zdokumentovat např. vyfotografovat. Zajistěte na místě všechny doklady, jež svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události. Neprodleně po návratu zašlete všechny doklady s příslušným formulářem pojistiteli.

 • On-line hlášení - vyplňte a odešlete tiskopis prostřednictvím formuláře na webu: Oznámení škodné události – Zavazadla, odpovědnost za škodu, přiložte fotokopie potřebných dokladů (účty, policejní protokol, fotodokumentaci, výpověď svědků apod.). Počítejte s tím, že od Vás můžeme požadovat originály těchto dokumentů.
 • Hlášení poštou - vyplňte tiskopis a s přiloženými doklady odešlete na adresu pojistitele.

Náhrada stornovacích poplatků

Kontaktní formulář